Complete gevelrenovatie vanaf € 40 per m2 of Collectiviteitskorting tot 25%. Lees de voorwaarden hier!

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden zoals omschreven op deze pagina van toepassing, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Voor speciale aanbiedingen en kortingsacties gelden aanvullende voorwaarden. Deze kunt u lezen via de onderstaande link(s):

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Gevelrenovatie Finishing Touch, gevestigd te Geitenhoef 9 te Goirle hierna genoemd als Finishing Touch.1.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Finishing Touch zijn algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Finishing Touch afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk ofwel in M² prijs uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk.

2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Finishing Touch gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3.1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Mondelinge aanbiedingen door Finishing Touch of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken.

4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Finishing Touch binden de laatste niet, voor zover ze door Finishing Touch niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Finishing Touch door zijn schriftelijke bevestiging.

5.2 Elke met Finishing Touch aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Finishing Touch van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Finishing Touch zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Finishing Touch zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleuren e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Finishing Touch bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Finishing Touch niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6.1 Finishing Touch aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Finishing Touch onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Finishing Touch aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7.1 Op alle door Finishing Touch verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Finishing Touch.

7.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Finishing Touch en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd het recht van Finishing Touch om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Finishing Touch.

8.1 Finishing Touch is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8.2 Finishing Touch aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

 Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Finishing Touch tijdig kan beschikken;a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met Finishing Touch. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Finishing Touch voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Finishing Touch om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11 Prijzen.

11.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

11.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

11.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 12 Materialen.

12.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

12.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit het werk worden genomen.

Artikel 13 Meer en minderwerk.

13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

13.3 Door Finishing Touch te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Annuleren.

14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleer, is hij verplicht de door Finishing Touch reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet betaald of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Finishing Touch gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Finishing Touch als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Finishing Touch te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Finishing Touch zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Witschriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 Opleveringstermijnen.

15.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Finishing Touch schriftelijk in gebreke te stellen.

15.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Finishing Touch geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

Artikel 16 Oplevering.

16.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Finishing Touch dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld.

16.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Finishing Touch niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 17 Reclame.

17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Finishing Touch terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

17.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering Finishing Touch wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17.3 Finishing Touch dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17.4 Indien de reclame naar het oordeel van Finishing Touch juist is, zal Finishing Touch hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18.1 Finishing Touch is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van zoutuitbloeiingen, mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf en dergelijke;e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18.2 Finishing Touch is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Finishing Touch of van hen, die door Finishing Touch te werk zijn gesteld op de aan Finishing Touch opgedragen werk(en).

18.3 Finishing Touch zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

18.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Finishing Touch.

Artikel 19 Overmacht.

19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Finishing Touch of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Finishing Touch, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Finishing Touch, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Finishing Touch overmacht op, die Finishing Touch ontheft van zijn verplichting tot uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19.2 Finishing Touch is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud. 

20.1 Zolang Finishing Touch geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Finishing Touch.

20.2 Finishing Touch heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Finishing Touch ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Finishing Touch eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Finishing Touch op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.

22.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 5 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2 Finishing Touch is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22.3 Finishing Touch is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Finishing Touch zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Geschillen.

23.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Finishing Touch, indien deze dit wenst,aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

23.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Finishing Touch onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.